Главная Повреждения стопы ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ П’ЯТКОВОЇ КІСТКИ

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ П’ЯТКОВОЇ КІСТКИ

Діаметрально протилежні думки щодо оперативного чи консервативного лікування переломів п’яткової кістки (ПК) є однією з причин значної кількості незадовільних результатів лікування цих ушкоджень. Через цю обставину тривалий час точиться полеміка щодо прогностичного значення того чи іншого клінічного або скіалогічного показника.

Мета роботи - вивчити вплив деяких факторів (час з моменту травми, обсяг розгинання у гомілковостопному суглобі, рівень больового синдрому) та анатомічних змін, що визначаються скіалогічними показниками (кут Bohler, ТМК - талометатарзальний кут) на функцію стопи у пацієнтів із неправильно-зрощеними переломами ПК.

Матеріал та методи. Використання даних з історій хвороби, взятих для дослідження, було проведено з урахуванням вимог комітету з біоетики ДУ “ІТО НАМИ України”. Для дослідження були залучені результати клініко-рентгенологічного дослідження 53 пацієнтів віком від 18 до 60 років із наслідками переломів 62 п’яткових кісток, чоловіків було 34, жінок - 19. Рентгенологічне дослідження включало навантажувальні рентгенограми у прямій, боковій та аксіальній (за Cobey) проекціях. Вимірювання рухів у гомілковостопному суглобі проводили за 0-прохідним методом. По боковій рентгенограмі стопи обчислювали таранно-метатарзальний кут (ТМК) та кут Bohler. Рівень больового синдрому встановлювали на основі ВАШ. Функцію стопи оцінювали за кількісною схемою оцінки американського товариства хірургії стопи та гомілковостопного суглоба (AOFAS). Отримані дані та результати вимірювань заносили в електронні таблиці, розраховували описову статистику (середнє, стандартна помилка). Суттєвість відмінностей визначали за допомогою парного двовибіркового t-тесту для середніх. Всі розрахунки проводили в середовищі Microsoft Office Excel 2007 з використанням наданого пакету програм.

Для визначення факторів впливу на функцію стопи проводили регресійний аналіз з кількома параметрами. Згідно із даними літератури за частотою використання були відібрані такі фактори впливу на функцію стопи: час з моменту травми (у місяцях), значення кута Bohler та ТМК, градусної міри розгинання стопи, рівня больового синдрому (у см). їх використали в якості незалежних перемінних ( XI, Х2, ХЗ, Х4, Х5), а залежною перемінною (Y) виступала функція стопи у балах за шкалою AOFAS. При рівні надійності 95 % проводили множинну кореляцію. Перевірку припущень регресії проводили за діаграмами підбору, залишків та вірогідності нормального розподілу залишків.

Результати та їх обговорення. Статистично значимою виявилась модель регресії з двома перемінними (величина ТМК та рівень больового синдрому): К2= 0,402855; Б= 19,90173; значимість 2,48-10"7. Статистично значимими є також коефіцієнти цих перемінних (р-значення менше 0,05). Це дозволяє стверджувати, що функція стопи при неправильно зрощених переломах ПК у 40 % випадків залежить від величини ТМК та рівня больового синдрому, причому для обох предикторів характерною є зворотня залежність - чим більше вони виражені, тим гіршою буде функція стопи.

Заключения. Таким чином, дослідження впливу визначених чинників (час з моменту травми, обсяг розгинання у гомілковостопному суглобі, кут ВбЫег, талометатарзальний кут) на функцію стопи у пацієнтів із неправильно-зрощеними переломами ПК за допомогою регресійного аналізу показало, що на функцію стопи впливають два чинники: величина ТМК (р <

0, 05) та рівень больового синдрому (р < 0,05). Перший чинник відображає наявність синдрому порожнистої стопи і закономірний вплив на функцію - збільшення значень ТМК знижує функціональну здатність стопи, що обумовлює зворотню залежність. Другий чинник, незважаючи на його суб’єктивну спрямованість, тим не менш визначає показання до оперативного лікування у більшій частині випадків - саме больовий синдром спонукає пацієнта звертатись до лікаря.

Нанинець В.Я., Лябах А.П.

 

Информация на данном сайте не является руководством к самолечению!
Консультация с лечащим врачом - обязательна!